Algemene Voorwaarden Cirino University BV / Persuasion.nl
Laatste update: 27 december 2017
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen. 

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Persuasion.nl. 

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Persuasion.nl behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit.

Artikel 3: Annulering en wijziging
3.1 Annulering van een cursus, workshop, training of opleiding door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.

3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is zoals steeds per activiteit is aangegeven wel een positief intakegesprek noodzakelijk.

3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.

3.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.

3.5 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige kosten verschuldigd.

3.6 Persuasion.nl behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen, workshops, trainingen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling
4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Persuasion.nl.

4.2 Bij cursussen, workshops, trainingen en opleidingen waarbij de kosten hoger zijn dan 1000,00 euro, wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het deelname geld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald. Betaling in termijnen is in dat geval bespreekbaar en wordt schriftelijk vastgelegd. 

4.3 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelnemer in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is deelnemer over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

4.5 Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Persuasion.nl gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Persuasion.nl om schadevergoeding te vorderen. 

4.6 Zowel Persuasion.nl als de deelnemer zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval deelnemer een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

4.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 


Artikel 5: Intellectuele eigendom 
5.1 Persuasion.nl behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Persuasion.nl verstrekte middelen. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Persuasion.nl toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 
5.2 Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Persuasion.nl te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden op straffe van een eenmalige direct opeisbare boete van EUR 25.000 en een boete van € 1.000,– per dag onverminderd het recht om de gehele schade te verhalen. 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 Indien Persuasion.nl niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Persuasion.nl het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Persuasion.nl heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. 

6.3 Persuasion.nl streeft ernaar om geplande cursus, workshop, training of opleiding te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus, workshop, training of opleiding echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Persuasion.nl hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Persuasion.nl zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus, workshop, training of opleiding, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Persuasion.nl niet in staat is een vervangende cursus, workshop, training of opleiding aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld. 

6.4 De met Persuasion.nl gesloten overeenkomst leidt voor Persuasion.nl tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. 

6.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Persuasion.nl zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend. 

6.6 Voor zover Persuasion.nl voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Persuasion.nl uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking. 

Artikel 7: Klachten – geschillen 
7.1 Eventuele klachten over de door Persuasion.nl geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Persuasion.nl kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. 

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting. 

Artikel 8: aansprakelijkheid 
8.1 Persuasion.nl sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. 

8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Persuasion.nl uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Persuasion.nl aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 9: Geheimhouding 
9.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 10: Overige bepalingen 
10.1 Op de overeenkomst tussen Persuasion.nl en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.
 
Copyright 2017 - Bas Wouters, Cirino University BV en Persuasion.nl. - All Rights Reserved